فضای مجازی بر میزان مطالعه مردم تاثیر مثبت گذاشته است