گل و گلاب داراب در کشور ناشناخته مانده است/ داراب میزبان بزرگترین باغ کشت دیم گل محمدی در کشور