ارتباط با دانشگاه‌های داخلی و خارجی زمینه رشد پژوهش را در حوزه معدن فراهم می‌کند