ما به تامین کننده بی مزد و مواجب علم در دنیا تبدیل شده ایم