عقب‌نشینی ارتش از الرمادی بدون دستور قبلی «غیر قابل توجیه» است