رئیس جمهوری میانمار قانون مناقشه آمیز جمعیتی را لغو کرد