مدیریت فرهنگی قادر به تبدیل ارزش‌ها به نظام رفتاری مردم نیست