سرانه درمان برای هر ایرانی 13 هزار تومان در سال است