تئاتر آبادان و خرمشهر نیاز به حمایت سازمان منطقه آزاد اروند دارد