افشای جزئیات جدید از اتفاقات عجیب تبریز پس از دستور رئیس جمهور