فاز دوم طاقبستان برای ثبت جهانی در سال جاری تکمیل می شود