ندامتگاه فشافویه تا 2 ماه آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد