همراه با تمام مردم دنیا؛ یک هفته تلاش برای زندگی بدون دخانیات