بازخوانی سناریوی دوگانه «تحقیر ملی» و «تخریب ملی» در مذاکرات و توافق هسته‌ای؛ بازی در پازل شیطان