عدم صدور مجوز برای همایش حامیان فتنه در دانشگاه شریف+عکس