نوراللهی: به فکر صعود در ریاض هستیم/ به خاطر تعصبم به پیراهن پرسپولیس با درد بازی کردم