گوهر دانش در پرتو درخشش عقل در دستان آیت الله بهجت (ره) بود