موفقیت های ایران در کنترل مالاریا مورد تقدیر سازمان بهداشت جهانی است