از بحران مالی خودرو سازان تا خرید استقلال و پرسپولیس