هدف از سفر ولد شیخ به تهران کسب کمک بود/ اعراب فریبکاری می کنند