مهمترین وظیفه پلیس تامین امنیت با رفتار اسلامی است