ویژگی ادبیات دفاعی مردمی بودن آن است/لزوم توجه نویسنده به نقش زن