دانشجویان فنی و پزشکی نسبت به سایر دانشجویان علاقه مندی بیشتری به شطرنج دارند