منشور معنوی انقلاب / یکی از قویترین و بهترین مواریث معنوی امام/ مبانی و اصول انقلاب / لبّ ارزشهای مورد