استخدام نیروی آشنا با برق و تلفن و شبکه در استان تهران