جوانان وزنه‌برداری به خط شدند/ خبری از ترکیب کامل نیست!