نادیده گرفته شدن بخشنامه عدم دریافت عوارض شهرداری از تعاونی ها