گزارش سایت فینا درباره مسابقات توسعه جهانی واترپلو به میزبانی تهران