سرانه پستی در اردبیل افزایش یافت/تحقق ۹۷ درصدی ترافیک