«آواز پر جبرئیل» به صحنه رفت/ بازگشت «رام کردن زن سرکش»