شروع بارگیری کشتی دوم حامل محموله بشردوستانه ۱۲ هزار تنی