مشکل خروجی نوری و نورمحمدی حل شد، علی‌عسگر همچنان منتظر است