کلنگ زنی مسجد حضرت ابوالفضل(ع) در دانشگده فنی بندرعباس