نمایش «آب، باد، خاک» در سینماتک خانه هنرمندان ایران