ایران فاقد زیرساخت لازم برای تولید گوشی تلفن همراه است