عباس آباد در همدلی و همزبانی سرآمد باشد/ تخریب معماریهای ارزشمند