نمایشگاه عکس «عجایب خلقت» در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد