دوم خرداد؛ تقدیر را به تدبیر، عجله را به حوصله و وظیفه را به مسئولیت تغییر داد