خدا نمی گذارد موفق به براندازی نظام شوید/ توبه کنید گرچه فکر نکنم موفق به توبه شوید!