فیلم نکوداشت سیدمرتضی احمدی در جشنواره شهر ساخته شد