کسانی که قلب ثریا شیرزادی را شکستند امروز صاحب‌عذا شدند/ ناراحتی مادر بازیگری کرمانشاه از دعوت نشدن