هر حنجره‌اي که در جهت اختلاف‌افکني کار کند، بلندگوي دشمن است