بازدید معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از خوابگاه دخترانه الزهرا