صدور مجوز نمایش برای «وروجکها»،«طول موج» و «مبارک»