راه جلوگیری از تکرار اشتباهات نسل های قبل اعتماد بین نسلی است