اختصاص چهار میلیارد ریال برای ترمیم راه ارتباطی کورائیم به خلفلو نیر