کنسرت مشترک کیوان ساکت و نوزاندگان گیتار آلمانی برگزار می‌شود