افزایش عوامل مردانه در شیوع نرخ ناباروری/ برای پیشگیری از بحران باید عوامل زیست‌محیطی بررسی شود