هزینه بروکراسی اداری باید از دوش بنگاه‌های اقتصادی برداشته شود