کسانی که فکر می کردند مذاکرات سریعا به نتیجه می رسد اشتباه کردند